SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Finansijsko pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 62/21 08.10.2021 SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 akcize,pravilnik
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 60/21 28.09.2021
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 49/21 03.08.2021 SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,odluka
Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 33/21 01.06.2021 uputstvo,elektronski potpis
Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 88/18, SG BiH 64/18 registar računa
Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 62/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize,primjena,izmjena PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18), u članu 3. stav (1) tačke a) i b) mijenjaju se i glase: "a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013g/l koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 50 00CT BiH," "b) goriva za mlazne motore benzinskog tipa, koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 12 70 00 CT BiH," Član 2. U članu 4. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2710 20 15 00" i "2710 20 17 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2710 20 16 00". Član 3. U članu 8. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2202 90 91 00", "2202 90 95 00" i "2202 90 99 00" zamjenjuju se tarifnim oznakama "2202 99 91 00", "2202 99 95 00" i "2202 99 99 00". U stavu (1) u tački c) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2202 99 19 00". Član 4. U članu 9. stav (1) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 69 00". U stavu (3) u tački a) tarifne oznake "ex 2208 20 29 10" i "ex 2208 20 89 10" zamjenjuju se tarifnim oznakama "ex 2208 20 28 10" i "ex 2208 20 88 10". U stavu (3) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 88 00". Član 5. U članu 10. stav (1) u tački a) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2202 91 00 00". Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 01/21 08.01.2021 carinske stope,suspenzija,roba novembra 2020. godine, donijelo je ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2021. GODINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije"). Član 2. (Spisak roba) (1) Robe koje će se do 31.12.2021. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. (2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2021. godine su, kako slijedi: RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 1518 00 95 00 Nejestive mješavine ili dodaci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 0 2 2002 90 91 00 Paradajz, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali, u originalnim pakovanjima neto-mase veće od 1 kg 0 3 2804 69 00 00 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali 2,5 4 2815 12 00 00 Natrijev hidroksid (kaustična soda); u vodenom rastvoru (natrijeva lužina ili tečna soda) 0 5 2901 10 00 00 Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni 0 6 3701 30 00 00 Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 5 Petak, 8. 1. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 1 - Strana 37 7 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 8 3904 10 00 00 Poli(vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama 2,5 9 3920 10 25 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo 6,5 10 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 11 4016 93 00 00 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje 2,5 12 4104 41 51 00 Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 1 13 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 1 14 4107 92 10 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 4 15 4205 00 90 00 Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože; vrsta koje se koriste u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku upotrebu; ostali 3 16 4412 33 00 00 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog drveta vrsta joha (Alnus spp.), jasen (Fraxinus spp.), bukva (Fagus spp.), breza (Betula spp.), trešnja (Prunus spp.), kesten (Castanea spp.), brijest (Ulmus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), karija (američki orah) (Carya spp.), divlji kesten (Aesculus spp.), lipa (Tilia spp.), javor (Acer spp.), hrast (Quercus spp.), platana (Platanus spp.), topola i jasika (Populus spp.), bagrem (Robinia spp.), tulipanovac (Liriodendron spp.) ili orah (Juglans spp.) 3 17 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 18 5208 33 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m²: obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 5 19 5211 32 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili 5 sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m²; obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 20 5401 10 14 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"); ostali 4 21 5401 10 16 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa 4 22 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera 4 23 5402 44 00 00 Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna 6 24 5407 10 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 8 25 5407 52 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene 5 26 5408 22 90 00 Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 5 27 5504 10 00 00 Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona 3 28 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 29 5515 12 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale 5 30 5516 14 00 00 Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane 8 31 5806 32 90 00 Ostale uske tkanine; od vještačkih ili sintetičkih vlakana; ostale 7,5 32 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); impregnirani 8 33 5903 10 90 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 8 34 5903 90 91 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala 8 Broj 1 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 8. 1. 2021. 35 6006 22 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni 5 36 6006 24 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; štampani 5 37 6406 10 90 00 Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala 3 38 6406 20 10 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume 3 39 6406 90 50 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci 3 40 6406 90 90 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo 3 41 7019 12 00 00 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i prozivodi od njih (npr. pređa, tkanina); rovings–predpređa 0 42 7208 51 20 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm 0 43 7208 51 98 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm 0 44 7210 70 80 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali 0 45 7403 11 00 00 Rafinirani bakar, u sirovim oblicima; katode i sekcije katoda 0 46 7408 11 00 00 Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 0 47 7601 10 00 00 Nelegirani aluminij 0 48 7601 20 20 00 Legure aluminija; ploče i poluge 0 49 7605 11 00 00 Žica od aluminija; od nelegiranog aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 50 8308 10 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; kukice, ušice, rupice 3 51 8308 90 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; ostalo, uključujući dijelove 3 52 ex 8414 90 00 20 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, 1 sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore 53 8482 99 00 00 Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali 0 54 8504 31 80 00 Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali 5 55 8504 40 90 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali; ostali 5 56 8504 90 11 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre 0 57 8534 00 11 00 Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi 0 58 8536 10 10 00 Osigurači; za struje ne veće od 10 A 3 59 8536 69 90 00 Utikači i utičnice; ostalo 3 60 8536 90 10 00 Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove 0 61 8538 90 99 00 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo; 5 62 8544 49 95 00 Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V 3,7 63 9405 99 00 00 Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali 0 64 9607 19 00 00 Patentni zatvarači; ostali 8 (3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. (4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta. Član 3. (Preispitivanje Odluke) (1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu. (2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke. (3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.
Odluka o određivanju velikih obaveznika indirektnih poreza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 84/20 25.12.2020 odluka,indirektni porezi za indirektno oporezivanje, donosi ODLUKU O ODREĐIVANJU VELIKIH OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA I Ovom Odlukom određuje se period i propisuju kriteriji za određivanje obveznika indirektnih poreza koji će imati status "velikih obveznika indirektnih poreza". II Status "velikih obveznika indirektnih poreza", za period 2021. godina – 2023. godina, imaju: 1) Obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više; 2) Banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost.
Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obaveznicima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 78/20 04.12.2020 porez,povrat poreza,uputstvo,pdv Петак, 4. 12. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 78 - Страна 27 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O PROVOĐENJU POSTUPKA POVRATA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim uputstvom bliže se uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uvjeti i način zastupanja pred Upravom, te uvjeti, način i provođenje postupka povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini. Član 2. (Pravni osnov) Povrat poreza na dodanu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini, reguliran je: a) odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i b) odredbama čl. 93, 94 i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20). Član 3. (Definicije) Pojmovi koji se koriste u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja: a) "strani porezni obveznik" podrazumijeva poreznog obveznika u smislu člana 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona, b) "Zahtjev" podrazumijeva zahtjev za povrat PDV-a definiran u članu 94. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, c) "Zakon" podrazumijeva Zakon o porezu na dodanu vrijednost, d) "Pravilnik" podrazumijeva Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, e) "PDV" podrazumijeva porez na dodanu vrijednost, f) "evidencioni broj" podrazumijeva broj koji dodjeljuje Uprava za indirektno oporezivanje stranom poreznom obvezniku za svrhe povrata PDV-a iz člana 53. Zakona, g) "Uprava" - podrazumijeva Upravu za indirektno oporezivanje. GLAVA II - ORGANIZACIONA JEDINICA UPRAVE ZA PRIJEM I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA Član 4. (Organizaciona jedinica Uprave za prijem zahtjeva) Zahtjev, taksiran propisanom administrativnom taksom, sa dokumentacijom čije je prilaganje potrebno za odlučivanje po zahtjevu, podnosi se Grupi za podršku u Odsjeku za poreze regionalnog centra Uprave na obrascu iz člana 94. Pravilnika, u svemu popunjenog i podnesenog u skladu sa odredbama Pravilnika i ovog uputstva. Član 5. (Organizaciona jedinica Uprave za rješavanje zahtjeva) (1) Organizaciona jedinica Uprave koja odlučuje o zahtjevu je Grupa za podršku u Odsjeku za poreze Regionalnog centra Mostar. (2) U slučaju da je zahtjev iz člana 4. ovog uputstva zaprimljen u Regionalnom centru Banja Luka, Sarajevo i Tuzla isti će biti proslijeđen na rješavanje u organizacionu jedinicu iz stava (1) ovog člana. Član 6. (Evidencije) Organizaciona jedinica Uprave iz člana 5. stav (1) ovog uputstva vodi posebne evidencije o podnesenim i riješenim zahtjevima za povrat PDV-a. GLAVA III - PRAVO NA POVRAT PDV-a Član 7. (Pravo na povrat) Pravo na povrat PDV-a ostvaruje strani porezni obveznik koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, za PDV koji mu je obračunat od strane poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini za isporuke pokretnih dobara i pružene usluge, kao i za PDV koji mu je obračunat na uvezena dobra u Bosnu i Hercegovinu. Član 8. (Obavljanje djelatnosti u Bosni i Hercegovini) Strani porezni obveznik koji obavlja djelatnost preko poslovne jedinice ili drugog oblika uspostavljenog poslovanja u Bosni i Hercegovini, kao i strani porezni obveznik koji je zbog obavljanja djelatnosti koja podliježe plaćanju PDV-a u Bosni i Hercegovini registriran putem poreznog punomoćnika nema pravo na povrat PDV-a. Član 9. (Uvjeti za povrat PDV) (1) Strani porezni obveznik iz člana 7. ovog uputstva ima pravo na povrat PDV-a, pod uvjetima propisanim u članu 53. Zakona, čl. 93, 94 i 95. Pravilnika i čl. 16 i 17. ovog uputstva. (2) Strani porezni obveznik ne može ostvariti pravo na povrat za nabavljena dobra i primljene usluge ukoliko za ta dobra i usluge ne bi mogao ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza da tu djelatnost obavlja: a) u Bosni i Hercegovini, b) u zemlji u kojoj je registriran za plaćanje PDV-a. (3) Pravo na povrat PDV nema strani porezni obveznik koji u državi u kojoj ima sjedište nema pravo na potpuni odbitak. (4) Za neosnovano ili pogrešno obračunati PDV ne može se izvršiti povrat, uključujući i PDV obračunat iz razloga neispunjavanja uvjeta za oslobađanje od plaćanja PDV-a ("nulta" stopa). (5) Strani porezni obveznik koji ne priloži porezne fakture iz člana 17. stav (2) tačka b) ovog uputstva ne može ostvariti pravo na povrat PDV-a, čak i kada se radi o iznosima manjim od 100 konvertibilnih maraka. Број 78 - Страна 28 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 4. 12. 2020. (6) Pravo na povrat PDV-a nema strani porezni obveznik za kojeg Uprava utvrdi da je u periodu od dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za povrat ostvario povrat PDV-a po osnovu zahtjeva sa netačnim podacima. (7) Ukoliko Uprava utvrdi da je strani porezni obveznik u toku perioda za koji podnosi zahtjev vršio promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, strani porezni obveznik se putem zastupnika obavještava o obavezi registracije iz člana 60. Zakona. GLAVA IV - ZASTUPANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA Član 10. (Pojam zastupnika) (1) Zastupnik je lice iz člana 11. ovog uputstva koje pred Upravom zastupa stranog poreznog obveznika u svim postupcima vezanim za povrat PDV-a. (2) Zastupnik iz stava (1) ovog člana ovlašten je za svu korespondenciju sa Upravom, uključujući prijem rješenja i drugih akata u vezi sa postupkom povrata. (3) U svrhe provjere i kontrole podataka Uprava može neposredno kontaktirati stranog poreznog obveznika. Član 11. (Uvjeti i kriteriji za zastupanje) (1) Zastupnik stranog poreznog obveznika iz člana 10. ovog uputstva je lice koje ispunjava sljedeće uvjete: a) da je registriran kod Uprave kao obveznik indirektnih poreza po osnovu PDV-a, b) da na dan provjere podnesenog zahtjeva nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje je Uprava nadležna naplaćivati prema propisima koji reguliraju oblast indirektnog oporezivanja; c) da se pridržavao poreznih i carinskih propisa u prethodnom periodu, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda o tome da li je u posljednje tri godine pravosnažno kažnjavan i za koje porezne i/ili carinske prekršaje; d) da se protiv podnosioca zahtjeva i/ili njegovog odgovornog lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo u vezi poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva i/ili za krivično djelo u vezi kršenja poreznih i/ili carinskih propisa, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda; e) da obavlja djelatnost računovodstva i/ili revizije u Bosni i Hercegovini najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva, o čemu podnosi izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, f) da u stalnom radnom odnosu ima zaposlenog certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora, o čemu podnosi ovjerene kopije važeće licence i dokaza o prijavi konkretnog radnika. (2) Uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija, utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana, kao i dodatne provjere postojanja duga u bazi podataka o prekršajima, a vezane za uvjet iz stava (1) tačka c) ovog člana. (3) Ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke c), d), e) i f) ovog člana dokazuje zastupnik. (4) Uvjerenja iz stava (1) tačke c) i d) ovog člana ne mogu biti starija od tri mjeseca u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen. Izjava i ovjere iz stava (1) tačke e) i f) ovog člana ne mogu biti starije od mjesec dana u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen. Član 12. (Odobrenje za zastupanje) (1) Prije prvog zastupanja pred Upravom, zastupnik podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, uz priložene dokaze iz člana 11. ovog uputstva, te mu se uz ispunjenje uvjeta i kriterija za zastupanje donosi rješenje o odobravanju zastupanja. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, taksiran propisanom administrativnom taksom, podnosi se i rješava na način kako je propisano u Glavi II ovog uputstva. Zahtjev se podnosi na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje" koji je sastavni dio ovog uputstva. (2) Lice kojem je odobren status zastupnika mora i dalje, u toku važenja odobrenja, ispunjavati uvjete i kriterije za zastupanje. U toku važenja odobrenja za zastupanje provjera poštivanja uvjeta i kriterija za zastupanje iz člana 11. stav (1) tačke a), b) i c) Uputstva po službenoj dužnosti vrši se prilikom svakog podnesenog zahtjeva za povrat. (3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se na neodređeno vrijeme i važi sve dok zastupnik ispunjava uvjete i kriterije za zastupanje iz člana 11. ovog uputstva. U slučaju promjene podataka iz odobrenja, zastupnik je dužan o nastalim promjenama odmah obavijestiti izdavaoca odobrenja. (4) U slučaju da zastupnik prestane ispunjavati kriterije i uvjete iz člana 11. ovog uputstva, ili na njegov lični zahtjev, pokreće se postupak za ukidanje odobrenja iz stava (1) ovog člana. (5) Sektor za poreze sačinjava i ažurira pregled lica kojima je odobren status zastupnika, te se isti objavljuje se na web stranici Uprave. Član 13. (Promjena zastupnika) (1) U slučaju da strani porezni obveznik promijeni zastupnika, Upravi se dostavljaju podaci za imenovanog zastupnika na način kako je propisano u članu 15. Uputstva, pri čemu je potrebno da je zastupniku izdato odobrenje za zastupanje u skladu sa članom 12. ovog uputstva. (2) Uprava se o promjeni zastupnika obavještava prilikom podnošenja prvog zahtjeva nakon što je zastupnik promijenjen, s tim da strani porezni obveznik zadržava evidencioni broj iz člana 16. ovog uputstva. GLAVA V - EVIDENTIRANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA Član 14. (Upitnik za evidentiranje) (1) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat, zastupnik podnosi popunjen Upitnik za evidentiranje stranog poreznog obveznika, na osnovu kojeg se dodjeljuje evidencioni broj pod kojim će se strani porezni obveznik voditi kod Uprave za svrhe povrata PDV-a. (2) Upitnik za evidentiranje podnosi se putem zastupnika na obrascu "U-SPO", koji je sastavni dio ovog uputstva. Član 15. (Izmjena podataka) (1) Svaka izmjena podataka o stranom poreznom obvezniku, kao i o zastupniku, dostavlja se Upravi na obrascu iz člana 14. Uputstva, sa oznakom da se radi izmijenjenom obrascu. (2) U slučaju izmjene zastupnika izmjena se primjenjuje od datuma obavještavanja UIO o promjeni zastupnika izvršenoj u službenim evidencijama Uprave. Član 16. (Evidencioni broj) (1) Po zahtjevu dostavljenom u skladu sa članom 14. ovog uputstva Uprava vrši dodjelu Evidencionog broja stranom poreznom obvezniku. Петак, 4. 12. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 78 - Страна 29 (2) Nakon završenog postupka evidentiranja, Uprava izdaje Potvrdu o evidentiranju, koja je sastavni dio ovog uputstva. (3) Evidencioni broj za svrhe povrata PDV-a obavezno se upisuje na obrazac zahtjeva. Kada se radi o prvom zahtjevu za povrat evidencioni broj na zahtjevu upisuje ovlašteni službenik Uprave, nakon završenog postupka evidentiranja. (4) Evidencioni broj koristi se samo u vezi sa povratom PDV-a stranom poreznom obvezniku i isti ne predstavlja identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza. GLAVA VI - POSTUPAK POVRATA PDV-a Član 17. (Dokumentacija za povrat PDV-a) (1) Pravo na povrat ostvaruje se putem zahtjeva. Podaci u zahtjevu moraju biti potpuni, dovoljni, razumljivi i tačni, posebno u pogledu svrhe korištenja nabavljenih dobara i/ili primljenih usluga, kako bi se moglo provjeriti da li su ispunjeni uvjeti za odobravanje povrata PDV-a po zahtjevu. (2) Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: a) original punomoći, ovjeren od strane nadležnog organa, koju je strani porezni obveznik, za svrhe povrata PDV-a, dao zastupniku, ne starije od godinu dana od dana izdavanja, b) originali poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini koje glase na stranog poreznog obveznika i koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona, c) originali jedinstvenih carinskih isprava po kojima je izvršen uvoz dobara, ukoliko se radi o uvozu, d) original potvrde poreznog organa države u kojoj strani porezni obveznik ima sjedište, koja sadrži identifikacioni broj poreznog obveznika za svrhe PDV-a (PDV broj), da isti ostvaruje pravo na potpuni odbitak ulaznog poreza, kao i podatak o vrsti djelatnosti koju strani porezni obveznik vrši, a koja ne može biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Punomoć iz stava (2) tačka a) ovog člana podnosi se na obrascu "Punomoć", koji je sastavni dio ovog uputstva. (4) Dokumentacija iz stava (2) tačka d) ovog člana mora biti zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Za svrhe obezbijeđenja svih potrebnih podataka strani porezni obveznik može koristiti obrazac "Potvrda o statusu poreznog obveznika", koji je sastavni dio ovog uputstva. (5) Iznosi za koji se traži povrat PDV moraju biti izraženi u konvertibilnim markama. (6) Ukoliko se uz zahtjev za povrat podnosi više od 30 poreznih faktura, zastupnik je dužan da uz iste, u elektronskoj formi, dostavi specifikaciju poreznih faktura, sa podacima iz specifikacije obrasca "PDV-SPO", u formatu "excel" na odgovarajućem mediju ili prenosivoj memoriji. (7) U slučaju da uz zahtjev koji se podnosi za odgovarajući kvartal nisu priložene sve porezne fakture po kojima strani porezni obveznik može ostvariti pravo na povrat, nedostajuće porezne fakture podnose se putem zahtjeva koji se podnosi za kalendarsku godinu. Član 18. (Otklanjanje nedostataka) (1) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili zastupnik ne ispunjava uvjete iz člana 11. stav (1) ovog uputstva, te ukoliko uz isti nije priložena sva propisana dokumentacija, zatražit će se od zastupnika stranog poreznog obveznika da u roku od petnaest dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke. (2) Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku iz stava (1) ovog člana, po predmetnom zahtjevu će se postupati u skladu sa odredbama ZUP-a. Član 19. (Rješenje o povratu) (1) Kada nadležna organizaciona jedinica UIO utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 9. ovog uputstva, šef Grupe za podršku donosi odluku po zahtjevu za povrat, suglasno odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (2) U slučaju da Uprava ospori zahtjev u cjelosti ili djelimično, izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat ili rješenje o iznosu PDV-a na koji strani porezni obveznik ima pravo na povrat. (2) Rješenje se donosi u roku od šest mjeseci od dana podnošenja kompletnog zahtjeva. (3) Postupak po izjavljenoj žalbi na rješenje provodi se u skladu sa odredbama člana 136. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. Prvostepenu odluku po žalbama izjavljenim na rješenje donosi šef Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Mostar. (4) Rješenje se dostavlja zastupniku sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. (5) U slučaju kada Uprava odobri pravo na povrat, ista poništava priložene originale faktura natpisom "iskorišteno" i pečatom Uprave i vraća ih obvezniku, a kopije istih zadržava u svojoj evidenciji. Član 20. (Povrat sredstava) (1) Povrat sredstava, na osnovu donesenog rješenja, vrši Sektor za poslovne usluge Uprave. (2) Povrat PDV-a se vrši sa jedinstvenog računa na račun zastupnika ili na račun stranog poreznog obveznika koji je otvoren u Bosni i Hercegovini, a koji je naveden u obrascu "PDV-SPO". (3) Isplata iznosa povrata PDV se vrši u konvertibilnim

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana