SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Finansijsko pravo

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcije



Naslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 77/21 29.09.2021 SN FBiH 48/21 porez na dohodak,pravilnik
Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 74/21 17.09.2021 fiskalni sistemi
Pravilnik o proizvođačima/zastupnicima u sistemu fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021 fiskalizacija,sistem fiskalizacije
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/21 18.06.2021 SN FBiH 77/21 porez na dohodak,dohodak
Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 31/21 21.04.2021 unutrašnji platni promet,transakcije,platne kartice
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 42. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: "(2) Dozvoljena je upotreba fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona o fiskalnim sistemima. (3) Inicijalna fiskalizacija fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana može se vršiti najkasnije do 01.09.2021. godine."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM DOKUMENTIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim dokumentima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 48., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Fiskalni dokumenti iz člana 10. Zakona mogu se izdavati u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona."
Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "Covid-19" Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 60/20 mjere,oproravak,covid,banke ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članu 3. stav (1) tačka a) riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 30.6.2021. godine". (2) U stavu (1) tačka b) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavu (1) tačka d) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Banka može odobravati posebne mjere iz ovog člana i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke.".
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 60/20 covid,lizing,mikrokreditne ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LEASING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Članak 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članku 3. stavku (1) točka a), riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 30.06.2021. godine". (2) U stavku (1) točka b), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavku (1) točka d), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stavak (7) mijenja se i glasi: "(7) NFI mogu odobravati posebne mjere iz ovoga članka i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere sukladno odredbama Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke". Članak 2. U članku 4. stavku (3) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". Članak 3. Članak 5. mijenja se i glasi: "(1) NFI može klijentima odobriti jednu ili više posebnih mjera (modalitet) na obveze i iste zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja i kategorizacijom (klasifikacijom) u kojoj su bili na dan podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta i zaustaviti brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja posebnih mjera. (2) Nakon isteka razdoblja na koje su odobrene posebne mjere iz stavka (1) ovoga članka, a u slučaju da se klijentu ne odobri druga posebna mjera (modalitet), rezerve za gubitke se formiraju sukladno metodologiji propisanoj Odlukom o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09) i Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/07) od datuma isteka posebne mjere, nastavljajući izračun broja dana kašnjenja zatečen na dan odobrenja privremene mjere ili modaliteta. NFI primjenjuju brojač dana kašnjenja od datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta.".
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/21 12.02.2021 SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi,uplata doprinosa,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2017. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 20.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.".
Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 08/21 29.01.2021 finansijski izvještaj PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom uređuju se: način ustupanja prava na korištenje podataka, vrste izbora ustupanja podataka, način i svrha korištenja podataka, uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka, podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, zaključivanje ugovora sa korisnikom, zloupotreba ustupanja prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka. Član 2. (Primjena pravilnika) (1) Pravilnik se primjenjuje kod svih ustupanja prava na korištenje podataka. (2) Svi korisnici ustupanja prava na korištenje podataka nedvosmisleno potvrđuju da su upoznati sa propisanim i odobrenim načinom korištenja podataka, te da bi svakim drugačijim njihovim korištenjem prekršili odredbe pravilnika i druge propise. Član 3. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) "FIA" - Finansijsko-informatička agencija osnovana Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) (u daljem tekstu: Zakon o FIA-i); b) "Obveznik izvještavanja" - pravno lice kao i drugi subjekti iz člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) (u daljem tekstu: Zakon o računovodstvu i reviziji) koji FIA-i predaju finansijske izvještaje i druge dokumente, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim važećim propisima; c) "Registar" - Registar finansijskih izvještaja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika izvještavanja koji uspostavlja i vodi FIA u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o FIA-i; d) "Javno ustupanje" - ustupanje određenog izbora podataka, pogodnog za informisanje javnosti o imovini, obavezama, vrijednosti i rezultatima poslovanja obveznika izvještavanja; e) "Masovno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za sve obveznike izvještavanja; f) "Pojedinačno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za izabrane obveznike izvještavanja; g) "Standardni izbor podataka" - skup finansijskih pokazatelja iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za izradu bonitetnih ocijena u komercijalne svrhe; h) "Posebni izbor podataka" - podaci odabrani iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, na osnovu zahtjeva korisnika; i) "Zahtjev" - pisani zahtjev za ustupanje prava na korištenje podataka kojim korisnik traži ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, čiju formu utvrđuje FIA; j) "Naknada" - novčana naknada izražena u KM, koju određeni korisnik plaća za ustupanje prava na korištenje podataka; k) "Korisnici" - javnost, organi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, organizacije i institucije, akademska zajednica, poslovne i stručne asocijacije, privredna društva, fizička lica i drugi subjekti u skladu sa članom 5. Zakona o FIA-i; l) "Izvještajna forma" – dokument kojim se prezentiraju finansijski pokazatelji pravnih lica koji uz podatke u izvornom obliku treba obavezno sadržavati neki od finansijskih pokazatelja (likvidnost, ekonomičnost, solventnost, profitabilnost i dr.); m) "Podatak u izvornom obliku" – ustupljeni podatak od strane FIA-e u izvornoj (apsolutnoj) vrijednosti pozicije iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. n) "Memorandum o saradnji"- dvostarni akt kojim se definišu međusobni odnosi, kao i prava i obaveze između korisnika i FIA-e prilikom ustupanja prava na korištenje podataka; o) "Zapisnik o primopredaji" – dvostrani akt kojim se potvrđuje način i oblik predaje i preuzimanja traženih podataka, te uređuju drugi detalji ustupanja prava na korištenje podataka. II. NAČIN, VRSTE I SVRHA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA Član 4. (Način i vrste ustupanja prava na korištenje podataka) (1) FIA ustupa pravo na korištenje podataka iz Registra na tri načina: a) javnim ustupanjem, b) masovnim ustupanjem i c) pojedinačnim ustupanjem. (2) Ustupanje prava na korištenje podataka odnosi se na dvije vrste izbora podataka, i to: Петак, 29. 1. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 8 - Страна 27 a) standardni izbor i b) posebni izbor. Član 5. (Svrha korištenja podataka) (1) Svrha korištenja podataka iz Registra može biti: a) lično informisanje - korištenje u svrhu ličnog informisanja, bez komercijalnog interesa; b) naučno-istraživačka obrada i prezentacija - korištenje posebnog izbora podataka, u svrhu naučnog i istraživačkog rada, bez komercijalnog interesa; c) za potrebe zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti, njihovih stručnih i drugih službi i tijela, organa jedinica lokalne samouprave i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: javni subjekti) - korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa; d) za poslovne potrebe – korištenje posebnog izbora podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; e) za komercijalne potrebe - korištenje standardnog i posebnog izbora podataka, u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti, uz komercijalni interes. (2) Korisnik podataka je dužan u zahtjevu navesti svrhu korištenja podataka. (3) Podaci iz Registra za koje se ustupi pravo korištenja, mogu se koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu. III. NAKNADA I OGRANIČENJA ZA USTUPANJE PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 6. (Naknada) Naknada koju korisnik plaća FIA-i utvrđuje se u skladu sa Odlukom o visini naknada iz djelokruga rada FIA-e, iz člana 16. stav (2) Zakona o FIA-i. Član 7. (Uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka u skladu sa svrhom korištenja) U zavisnosti od svrhe korištenja podataka od strane korisnika, propisani su sljedeći uslovi i to za: a) ustupanje prava na korištenje podataka isključivo za lično informisanje: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka putem javnog ustupanja podataka, isključivo i samo u svrhu ličnog informisanja; b) ustupanje prava na korištenje podataka za naučnoistraživačku obradu i prezentaciju: - FIA će odobriti ustupanje posebnog izbora podataka za naučno-istraživačku obradu isključivo stručnim i akademskim ustanovama, organizacijama i institucijama, u čiju djelatnost spada i naučno-istraživačka obrada podataka, odnosno fizičkim licima kojima je odobren naučno-istraživački rad za koji je takva obrada podataka neophodna; - podaci koji se ustupaju u ove svrhe, u pravilu, ne sadrže identitet obveznika izvještavanja; - korisnik podataka dužan je informisati FIA-u o rezultatima naučno-istraživačke obrade podataka, za koje mu je ustupljeno pravo korištenja; - korisnik podataka dužan je u svojim radovima, prezentacijama i analizama navesti FIA-u kao izvor podataka; c) ustupanje prava na korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka javnim subjektima, isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti koji isključuju postojanje komercijalnog interesa za korištenje podataka na strani javnog subjekta; - svi elementi ustupanja prava na korištenje podataka, javnim subjektima koji su u skladu sa odlukom iz člana 6. ovog pravilnika izuzeti od plaćanja naknade, će se obavezno definisati Memorandumom o saradnji i Zapisnikom o primopredaji između FIA-e i istih, a za one javne subjekte koji nisu izuzeti od plaćanja naknade postupiće se u skladu sa odredbom člana 10. st. (1) i (2) ovog pravilnika. - podatke u izvornom obliku, ustupljene isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, javni subjekti ne smiju bez saglasnosti FIA-e, objavljivati, niti dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično, ukoliko to nije nužno za postupanje u skladu sa nadležnostima ili ostvarivanje zakonom propisanih ciljeva; d) ustupanje prava na korištenje podataka za poslovne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka za poslovne potrebe isključivo onim korisnicima koji te podatke obrađuju u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; - u svrhu korištenja podataka za poslovne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje posebnog izbora podataka u masovnom i pojedinačnom ustupanju; - podatke u izvornom obliku ustupljene isključivo u svrhe poslovne obrade, korisnici ne smiju dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično; - u slučaju informisanja trećih lica o rezultatima obrade podataka, poslovnim planovima ili odlukama zasnovanim na podacima čiju obradu je odobrila FIA, korisnik je dužan navesti FIA-u kao izvor podataka; e) ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka onim korisnicima koji podatke obrađuju u komercijalne svrhe; - u svrhu korištenja podataka za komercijalne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje standardnog i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju. Član 8. (Ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe) Korisnik kojem se ustupa pravo na korištenje podataka za komercijalne potrebe, dužan je: a) navesti izvor podataka kada iste koristi za komercijalne potrebe, odnosno korisnik je u svom krajnjem proizvodu – izvještaju ili u ugovoru sa klijentom dužan navesti da je izvor podataka FIA; b) da poštuje ali i odgovara da podaci budu korišteni isključivo u skladu sa svrhom navedenom u zahtjevu; c) da osigura da se podaci u izvornom obliku, ustupljeni na korištenje od FIA-e, zaštite od dalje prodaje ili Број 8 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 29. 1. 2021. ustupanja, na bilo koji način, trećim licima, u cijelosti ili djelimično; d) osigurati da bude izričito naznačen kao obrađivač podataka krajnjih proizvoda; e) pravilno prezentirati finansijski, imovinski i prinosni položaj obveznika izvještavanja, te je u tom smislu dužan prije sklapanja ugovora (korisnik koji zaključuje ugovor s FIA-om) dostaviti FIA-i na uvid i odobravanje svoju izvještajnu formu, odnosno krajnju formu prikazivanja podataka; f) osigurati pravo uvida FIA-e u strukturu krajnjih izvještaja korisnika; g) osigurati FIA-i trajan, kontinuiran i besplatan pristup sistemu korisnika za kontrolu svih prikaza koje ima namjeru distribuirati, te isti omogućiti prilikom primopredaje podataka; h) i obavezuje se da neće vršiti distribuciju niti razmjenu podataka kao ni izvještajnih formi u izvornom obliku elektronskim putem (web servis, web portal i dr.) trećim licima. IV. ZAHTJEV I UGOVOR Član 9. (Zahtjev) (1) Korisnici mogu uputiti zahtjev FIA-i putem pošte, faksa, epošte, web portala FIA-e ili lično. (2) U zahtjevu se obavezno navode svi traženi podaci za korisnika, tj. za pravna lica naziv korisnika, JIB, PDV broj (ukoliko se radi o PDV obvezniku), adresa, ovlašteno lice i pečat korisnika, a fizička lica u zahtjevu navode ime i prezime adresu i kontakt telefon. (3) U zahtjevu se obavezno navodi i vrsta ustupanja, te svrha za koju će podaci biti korišteni, period/godina za koju se traže podaci iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. Član 10. (Ugovor) (1) FIA je dužna zaključiti pisani ugovor sa korisnikom u svim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke jednaka ili prelazi iznos od 3.000,00 KM, izuzev u slučajevima iz člana 7. tačka c) alineja 2. ovog pravilnika. (2) U svim drugim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke niža od 3.000,00 KM, FIA ustupa pravo na korištenje podataka na osnovu zahtjeva korisnika i uplate naknade. (3) FIA je dužna da poštuje pravila konkurencije. (4) Na ugovore zaključene između FIA-e i korisnika, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list R BiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11). (5) Korisnik koji prekrši odredbe zaključenog ugovora odgovara, pored grube nepažnje i za običnu nepažnju. (6) Korisnik za povredu zaključenog ugovora odgovora kao dobar privrednik, sa povećanim stepenom odgovornosti. Član 11. (Raskid ugovora) U slučaju da korisnik prekrši odredbe ugovora i/ili pravilnika, FIA ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, oduzeti ustupljeno pravo na korištenje podataka i zadržati uplaćenu naknadu, kao i pravo na naknadu štete. V. ZLOUPOTREBA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 12. (Zloupotreba) (1) FIA zadržava pravo da spriječi svaku zloupotrebu ustupanja prava na korištenje podataka od strane korisnika, a prije svega neovlašteno korištenje i distribuciju podataka koji su na osnovu zahtjeva korisnika ustupljeni na korištenje. (2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede ustupljenog prava na korištenje podataka iz Registra. (3) Korisnik je dužan da osigura da se podaci, koje je dobio od FIA-e u pogledu ustupanja prava na korištenje podataka, isključivo koriste u svrhu za koju je korisnik podnio zahtjev i koju je obavezan navesti u zahtjevu i odgovaran je ako se podaci koriste protivno njihovoj namjeni. (4) Korištenje ustupljenog prava na korištenje podataka protivno njihovoj svrsi podrazumijeva, prije svega, zabranu ustupanja trećim licima, povezanim i/ili nepovezanim sa korisnikom, sa ili bez naknade, distribuiranje i/ili objavljivanje podataka i izvještaja, u izvornom obliku ustupljenom od FIA-e. (5) Korisnik ne smije dovesti u zabludu treća lica u pogledu izvora podataka kao ni u pogledu svrhe korištenja podataka koje distribuira na tržištu. Član 13. (Zaštita prava) U slučaju povrede prava na korištenje podataka utvrđenih pravilnikom, drugim propisima i/ili ugovorom, FIA ima pravo da traži zaštitu svojih prava i naknadu štete pred nadležnim organom. VI. ŠTETA PROUZROKOVANA USTUPANJEM PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 14. (Odgovornost za štetu) (1) FIA nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra, ukoliko se FIA prilikom ustupanja podataka pridržavala odredbi ovog pravilnika i drugih zakonskih odredbi. (2) Za tačnost podataka iz Registra, odgovoran je obveznik izvještavanja. (3) FIA jamči da su ustupljeni podaci istovjetni sa podacima koje su obveznici izvještavanja, pri predaji finansijskih izvještaja i drugih dokumenata, dostavili FIA-i. (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, a u cilju detekcije zloupotrebe podataka FIA zadržava pravo zaštite određenog broja podataka u izvornom obliku, što će biti definisano ugovorom sa korisnikom. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. (Prestanak važenja) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, broj 01-1-01-745-2/19 od 25.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19).
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 privredna društva,finansijski izvještaj,obrazac PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/10) u članu 1. stav (2) obrasci Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i Izvještaj o gotovinskim tokovima - Izvještaj o tokovima gotovine (direktna i indirektna metoda), koji se nalaze u prilozima br. 1., 2., 3.a) i 3.b) i čine sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i Izvještaj o gotovinskim tokovima - Izvještaj o tokovima gotovine (direktna i indirektna metoda) koji sadrže jednodimenzionalni bar kod, a nalaze se u prilozima br. 1., 2., 3.a) i 3.b) ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 obrazac,kapital Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 49 59 Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi obrazaca Izvještaja o promjenama na kapitalu ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/10) u članu 2. stav (1) obrazac Izvještaja iz člana 1. koji se nalazi u Prilogu i čini sastavni dio Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem Izvještaj o promjenama na kapitalu, koji sadrži jednodimenzionalni bar kod, a nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-28/21 05. januara 2021. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Broj 3 - Strana 50 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 15. 1. 2021. Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 51
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 pravilnik,forma,finansijski izvještaj,društva za osiguranja Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 79 61 Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 82/10) u članu 2. stav (2) obrasci finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji se nalaze u prilogu i koji čine sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji sadrže jednodimenzionalni bar kod, a nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-28/21 05. januara 2021. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 finansijski izvještaj,banke,pravilnik,forma Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 55 60 Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/10) u članu 1. stav (2) obrasci iz stava (1) ovog člana koji se nalaze u prilozima 1., 2. i 3. i čine sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilozima 1., 2. i 3. ovog pravilnika koji sadrže jednodimenzionalni bar kod, a čine njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-28/21 05. januara 2021. godine Sarajevo
Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 tarife,pmoćne usluge ODLUKA1 O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu i tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine. Član 2. (Sistemska usluga) (1) Određuje se finansijski obim sistemske usluge u 2021. godini u iznosu od 53.011.207 KM i utvrđuje tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,4789 feninga/kWh. (2) Sredstva prikupljena po osnovu tarife za sistemsku uslugu koriste se isključivo za tržišnu nabavku rezerve kapaciteta sekundarne i tercijarne regulacije, kao i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu i kompenzacije neželjenih odstupanja prema susjednim regulacijskim područjima. Član 3. (Prekomjerno preuzeta reaktivna energija) Tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju sa mreže prijenosa utvrđuje se u iznosu od nula (0) feninga/kvarh. Član 4. (Obračun odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda) Vrijednosti odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda obračunavaju se na satnom nivou. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) obračunava odstupanja u energetskom i finansijskom smislu u skladu sa 1 Odluka objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 1/21 Tržišnim pravilima ("Službeni glasnik BiH", broj 48/15) i odgovarajućim procedurama. Član 5. (Obračun i fakturiranje pomoćnih i sistemske usluge) (1) NOS BiH izrađuje obračun pomoćnih i sistemske usluge u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama, na osnovu kojeg se vrši fakturiranje i plaćanje usluga. (2) Obračun iz stava (1) ovog člana se dostavlja pružaocima pomoćnih usluga, snabdjevačima kupaca priključenih na prijenosni sistem, operatorima distributivnih sistema u BiH i DERK-u. U obračunu se navode finansijske i energetske pozicije NOS-a BiH i tržišnih subjekata. (3) U cilju izrade tačnog obračuna, operatori distributivnog sistema dužni su NOS-u BiH pravovremeno dostavljati sve potrebne podatke i informacije.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 43., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SUSTAVIMA Članak 1. U Pravilniku o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članku 43., datum: "1. siječnja 2021. godine", zamjenjuje se datumom: "1. travnja 2021. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,postupak fiskalizacije,fiskalizacija PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 30., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine". Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,dobit,porez na dobit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) u članu 91. stav (1) iza riječi "porezni poticaj" stavlja se tačka, a ostatak rečenice briše. Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Porezni obveznici su dužni Obrazac PI-808 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 2. U članu 94. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Porezni obveznik je dužan Obrazac PP-812 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 3. U članu 99. stav (1) iza riječi "Obrasca PP-810" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) iza riječi: "Obrasca PP-811" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) iza riječi: "Obrasca PP-812" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. Član 4. U članu 101. stav (1) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 5. U članu 102. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-801" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) tačka c) mijenja se i glasi: "c) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Srijeda, 2. 12. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 87 - Strana 53 Član 6. U članu 103. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 7. U članu 104. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 8. U članu 105. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-804" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 9. U članu 106. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-805" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 10. U članu 107. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznik je dužan Obrazac PB-800-A i Obrazac PB-800-B dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 11. U članu 108. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 12. U članu 109. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 13. U članu 110. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: "(6) Obrazac OP-820 iz stava (1) ovog člana podnosi se elektronskim putem." Član 14. U članu 116. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 15. U članu 117. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem,". Član 16. U članu 118. stav (5) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem" Član 17. U članu 119. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac PG-809 dostavlja se Poreznoj upravi elektronskim putem."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 53/12, SN FBiH 07/11, SN FBiH 38/10, SN FBiH 74/04, SN FBiH 54/03, SN FBiH 66/02 pravilnik,porezna prijava PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA Član 1. U Pravilniku o postupku podnošenja poreznih prijava ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/02, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11 i 53/12) u članu 1. iza broja "57/09" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "40/10" dodaju se riječi: "27/12, 7/13, 71/14 i 91/15". Član 2. U članu 2. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Porezne prijave koje su porezni obveznici dužni dostavljati u skladu sa poreznim zakonima sastavni su dio pravilnika o primjeni kojima je uređeno provođenje Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) kao i odredbi propisa kantona koji uređuju oporezivanje imovine, nepokretnosti, poklona i naslijeđa." Član 3. U članu 5. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Poreznom prijavom poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana smatra se Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)." Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase: "(4) Poreznom prijavom poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana smatra se: a) Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), b) Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP- 802), c) Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), d) Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804). (5) Prijavom u smislu stava (1) ovog člana smatra se i: a) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001), b) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001-A), c) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (Obrazac 2002)." d) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije (Obrazac 2002-A)." Član 4. U članu 6. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ukoliko se prijave podnose elektronskim putem, st. (2) i (3) ovog člana se ne primjenjuju." Član 5. U članu 7. tačka 2. mijenja se i glasi: "2. elektronskim putem i" Član 6. U članu 8. stav (3) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". U stavu (4) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". Član 7. U članu 9. stav (3) alineja 2. riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem" Član 8. U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Odredbe ovog člana se ne primjenjuju ukoliko je drugačije propisano poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 9. U članu 14. riječi: "u bilo koje vrijeme" brišu se. Član 10. Član 15. mijenja se i glasi: "Član 15. Popunjena Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) i dostavljena poreznom obvezniku od strane Porezne uprave na osnovu prijava poreza po odbitku poreza na dohodak iz člana 20. stav (2) ovog pravilnika, ne smatra se prijavom koju podnosi Porezna uprava u ime poreznog obveznika." Član 11. Član 16. se briše. Član 12. Član 17. se briše. Član 13. Član 18. se briše. Član 14. Član 19. mijenja se i glasi: "Član 19. (1) Izvršna rješenja iz člana 78. Zakona kojima se utvrđuje dodatna porezna obaveza, imaju karakter porezne prijave. (2) Za obaveze utvrđene rješenjima iz stava (1) ovog člana, porezni obveznik nije dužan dostavljati izmijenjene porezne prijave. (3) Ovlašteni zaposlenik Porezne uprave dužan je po rješenjima iz stava (1) ovog člana, sačiniti izmijenjene porezne prijave i pripadajuće izvještaje, i iste unijeti u IT sistem Porezne uprave." Član 15. U članu 19a. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Obavijesna prijava poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: Broj 87 - Strana 48 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2. 12. 2020. a) Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (Obrazac GIP- 1022), b) Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052), c) Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), d) Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM-1054). (3) Obavijesna prijava poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), b) Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), c) Plan investiranja (Obrazac PI-808), d) Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), e) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), f) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP- 811), g) Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), h) Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), i) Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820). (4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 16. Član 19c. mijenja se i glasi: "Član 19c. Poslodavac odnosno lice koje, u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, ima obaveze poslodavca - isplatioca plaća, dužan je do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu dostaviti svakom zaposleniku obavijesnu prijavu iz člana 19a. stav (2) tačka a) ovog pravilnika nakon uplaćene akontacije poreza na dohodak ostvarene po osnovu nesamostalne djelatnosti i obustavljenim i uplaćenim obaveznim doprinosima iz osnovice" Član 17. Član 19d. mijenja se i glasi: "Član 19d. Obavijesnom prijavom smatra se i razmjena informacija između Porezne uprave i drugih poreznih administracija o obavezi obustave i uplate obaveznih doprinosa i akontacija poreza na dohodak." Član 18. U članu 20. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: "(2) Prijavom poreza po odbitku poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), b) Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024), c) Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), d) Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD- 1032), e) Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033), f) Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034), g) Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035), h) Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR 1036). (3) Prijavom poreza po odbitku poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), b) Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), c) Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), d) Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818) i e) Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)." Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima."

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana