SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 9/23, od 8.2.2023. godine objavljen je Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 9.2.2023. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Službeni list SRBiH", broj: 2/91).

Pravilnik je donesen na osnovu člana 60. stav (1) i člana 71. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20) i istim se propisuje postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom, uvjeti rada, zdravstveni nadzor, kao i postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Dio drugi Pravilnika (Članovi 4.-6.) propisuje uvjete rada i postupak  raspoređivanja radnika na poslove sa  povećanim rizikom.

Poslovima sa povećanim rizikom smatraju se:
- poslovi sa povećanim rizikom od povređivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika
- poslovi sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uvjetuju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima
- poslovi na kojima, nakon primjene svih tehnički priznatih metoda za smanjenje rizika, postoji preostali rizik za neke radnike.

Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se internim aktom o zaštiti na radu, na osnovu akta o procjeni rizika. (Član 4. Pravilnika)

Članom 5. propisani su uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom.

Članom 6. propisano je raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom.

Dio treći Pravilnika (Članovi 7.-14.) propisuje postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Prethodni ljekarski pregled se obavlja kako bi se utvrdilo da li radnik koji se raspoređuje na radno mjesto sa povećanim rizikom ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Prethodni ljekarski pregled radnika vrši se:
- prije zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu sa povećanim rizikom
- prije premještaja radnika na radno mjesto sa povećanim rizikom
- prilikom utvrđivanja novih rizika na radnom mjestu sa povećanim rizikom na kojem je radnik raspoređen
- ukoliko je radnik raspoređen na radno mjesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mjestu duži od 12 mjeseci i
- kod promjene tehnologije rada. (Član 7. Pravilnika)

Periodični ljekarski pregled se obavlja radi praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja radnika raspoređenog na poslovima sa povećanim rizikom i utvrđivanja da li je došlo do promjena u zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima radnika, izazvanih povećanim rizicima, a koje predstavljaju kontraindikaciju za dalji rad na radnom mjestu na koje je radnik raspoređen. (Član 8. Pravilnika)

Poslodavac može uputiti radnika na obavljanje vanrednog ljekarskog pregleda i u slučajevima:
- nakon privremene spriječenosti za rad po osnovu teške povrede na radu
- poslije bolesti ili povrede koje nisu u vezi sa radom, ako postoji sumnja na promjene u zdravstvenoj sposobnosti radnika
- nakon težih havarija u procesu rada
- ako se pojavi veći broj oboljenja sa istim ili sličnim  simptomima ili ako postoji opasnost od epidemije
- na lični zahtjev radnika kada osjeti da nije zdravstveno  sposoban da obavlja poslove na koje je raspoređen
- radnika kojima je potrebno pratiti zdravstveno stanje
- ako se kod radnika primijeti učestalo povređivanje,  alkoholizam, neefikasnost u radu, apsentizam,  prezentizam i dr. (Član 9. Pravilnika)

Radnike koji rade noću poslodavac je dužan uputiti na periodični ljekarski pregled najmanje jednom u dvije godine. (Član 10. Pravilnika)

Članom 11. Pravilnika propisan je sadržaj prethodnog i periodičnog ljekarskog pregleda.

Članom 12. Pravilnika propisani su rokovi obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda.

Članom 13. Pravilnika propisano je pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto.

Članom 14. Pravilnika propisana je obaveza obavljanja periodičnih ljekarskih pregleda.

VAŽENJE RANIJE IZDATIH IZVJEŠTAJA O OBAVLJENIM PERIODIČNIM LJEKARSKIM PREGLEDIMA:

Izvještaji o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima  izdati u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Službeni list SRBiH", broj: 2/91), ostaju na snazi do nastupanja obaveze za obavljanje novog periodičnog ljekarskog pregleda, računajući prema rokovima utvrđenim u prilogu III iz člana 11. stav (2) ovog pravilnika.

Sastavni dio ovog pravilnika čine:
Obrazac broj 1 - Uputnica za obavljanje prethodnog ljekarskog pregleda
Obrazac broj 2 - Izvještaj o izvršenom prethodnom ljekarskom pregledu - ljekarsko uvjerenje
Obrazac broj 3 - Uputnica za obavljanje periodičnog ljekarskog pregleda
Obrazac broj 4 - Izvještaj o izvršenom periodičnom ljekarskom pregledu
Prilog I - Popis rizika
Prilog II - Opći dio programa prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
Prilog III - Specifični dio programa prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana